fbpx

Afgara

Jaghori Airport updates

Jaghori Airport کار میدان هوایی جاغوری به کجا رسیده است؟

Jaghori Airport far from ready

Our first story with from Jaghori Airport

Jaghori Airport, Interview with Engineer Akbar, Head of Jaghori Jaghori Airfield. The director of Jaghori Airport announces the work of the fifth section of the airport.

گفتگو با انجنیر اکبر رییس میدان هوای جاغوری جاغوری. رییس میدان هوای جاغوری از کار بخش پنجم میدان هوای خبر می‌دهد

Your Top YouTube comments

معمولا فرودگاه هاى كوهستانى خطرناك هستند . در اين فرودگاه كوه سمت غرب ًبراى فرود هواپيما ها بميزان غير متعارفى بلند و مخاطره أميز ميباشد . تپه هاى سمت شرق هم خيلى نزديك به باند ميباشند و اين ميتواند در شرايط مه و إبر ًبراى هواپيماهايى كه ًبراى فرود و نشستن از اين سمت به باند نزديك ميشوند خطرناك باشد . گويا بلندى اين ميدان از سطح درياى ازاد بسيار بالا است ، در اينصورت بايستى بخاطر رقيق بودن هوا درازى بيشترى ًبراى باند اين فرودگاه در مقايسه با باند فرودگاه هاى كنار دريا و مناطق پست در نظر گرفته بشود (هرچه هوا رقيق تر باشد هواپيما هاى جت نياز به پيمودن مسافت بيشترى ًبراى بلند شدن و يا نگه داشتن خود در پى فرود در باند دارند ). اين فرودگاه بدون برج كنترل پرواز در حال حاضر تنها ًبراى نشست و برخاست هواپيماها در روز روشن و در هواى خوب كاربرد دارد و چون فاقد برق و هرگونه تجهيزات راديويي و چراغ هاى لازم ميباشد ، تجهيزاتى كه ًبراى هدايت هواپيماها در هنگام نشستن بكار ميايند لذا استفاده از ان ًبراى پرواز هاى ًشب ، پرواز كور در إبر و در شرايط هواى نامساعد بهيجوجه مقدور نيست . باند اين فرودگاه در حال حاضر بخاطر اسفالت نبودن ًبراى نشست و برخاست هواپيماهاى جت مناسب نمى باشد . از انجائيكه هواپيماهاى ملخ دار نسبت به هواپيماهاى موتور جت در نشست و برخاست ها مسافت كمترى را مى پيمايند و همچنين از انجائيكه اينگونه هواپيما ها قادر هستند بمنظور پرهيز از برخورد به كوه هاى بلند نزديك فرودگاه با شيب و زاويه تند ترى به باند نزديك شده و فرود بيايند لذا اين فرودگاه و درازى پيست (باند) ان فعلا ًبراى استفاده از هواپيماهاى ملخدار ًكفايت مى نمايد . در كشور هاى سوئيس ، اتريش ، در كوه هاى آند امريكاى لاتين ، در كشور نپال و حتى در ايران شركت هاى مسافرتى هوايى ًبراى مسافرين كوهستانى خود هواپيماهاى مسافربرى ملخدار خريده و بكار انداخته اند . شركت هاى هوايى افغانستان هم ميتوانند در صورت اقتصادى بودن همين كار را بكنند .

Seyed Nouri Bagherzadeh Alavi

موفق باشید انشالله یگ روزی بتوانیم از طریق هوایی سفر کنیم به جاغوری

Ehsan Fayazi

بغضی مردم جاغوری در خارج از کشور زنده کی میکنند آنها باید در ساخت این میدان هوای پول کمک بکنند

mujeeb lalandary

Mr. Akbar answering your questions about the airport in jaghori

جواب سوالهای جدی شما از انجنیر میدان هوایی جاغوری

Jaghori Airport, Engineer Akbar, Head of Jaghori Airfield answering your questions. When will we land a passenger plane in Jaghori, will the airport be ready soon?

گفتگو با محترم انجنیر اکبر خان رئیس میدان هوایی جاغوری رئیس میدان هوایی به سوالهای شما جواب می‌دهد

Your Top YouTube comments

be the first to comment

be the first to comment

be the first to comment

Are they spending the money where it is supposed to be spent?

Answering your top questions from the first video.

In this video Mr. Akbar answers more of your questions, this video is being prepared at this time.

 

Check back later